Новости образования


Семінар-практыкум «Работа з медыятэкстамі на ўроках гісторыі і грамадазнаўства (кіно, відэа, рэклама і інш.)»26 красавіка 2017 года ў Нацыянальным інстытуце адукацыі адбудзецца семінар-практыкум «Работа з медыятэкстамі на ўроках гісторыі і грамадазнаўства (кіно, відэа, рэклама і інш.)».

Для ўдзелу запрашаюцца настаўнікі гісторыі і грамадазнаўства, спецыялісты ўстаноў дадатковай адукацыі дарослых, а таксама ўсе зацікаўленыя ў павышенні медыйнай і інфармацыйнай граматнасці ўдзельнікаў адукацыйнага працэса.

Праграмай семінара прадугледжаны наступныя пытанні для абмеркавання:

 

Па выніках семінара выдаюцца сертыфікаты.

Тым, хто жадае прыняць удзел у рабоце семінара, неабходна да 21 красавіка 2017 года запоўніць электронную рэгістрацыйную форму па адрасе: https://goo.gl/forms/XLk0ylCGTdleV5zk1.

Больш падрабязная інфармацыя аб семінары – у інфармацыйным лісце.

 

НІАГісторыя навукі ў асобах. Мялецій СматрыцкіМялецій Сматрыцкі – вучоны, філосаф, пісьменнік, святар – быў адным з найбуйнейшых інтэлектуалаў свайго часу.

Нарадзіўся Мялецій (свецкае імя Максім) Сматрыцкі каля 1577 года ў мястэчку Смотрыч на Падоллі (цяпер пасёлак гарадскога тыпу ў Дунаявецкім раёне Хмяльніцкай вобласці ва Украіне) у сям’і вядомага тагачаснага пісьменніка Герасіма Сматрыцкага, рэктара Астрожскай акадэміі і паплечніка Івана Фёдарава. А закончыў ён свой зямны шлях 27 снежня 1633 года ў Кіеве.

Навучаўся Мялецій у Астрожскай і Віленскай езуіцкай акадэміях, затым працягваў адукацыю, наведваючы лекцыі ў вядомых еўрапейскіх універсітэтах, у прыватнасці ў Вітэнбергу. Тут ён пазнаёміўся са здабыткамі навукі і культуры Антычнасці і Адраджэння, філасофіяй і сістэмай адукацыі розных краін. Сматрыцкі ведаў шмат моў, у тым ліку старажытныя біблейскія, і быў адным з найбольш адукаваных людзей.

Мялецій Сматрыцкі з’яўляецца яркім прадстаўніком старабеларускай палемічнай літаратуры (палемічная літаратура – творы публіцыстычнага кшталту, напісаныя ў канцы XVI – першай палове XVII стагоддзяў, у якіх адлюстравана вострая барацьба паміж прадстаўнікамі каталіцызму, уніяцтва і праваслаўя). Самы знакаміты яго твор – «Трэнас, альбо Плач святой усходняй царквы», напісаны на польскай мове пад псеўданімам Тэафіла Арталога і выдадзены ў Вільні ў 1610 годзе. У ім пісьменнік увасобіў праваслаўную царкву ў вобразе маці, якая аплаквае сваіх няверных сыноў, што кінулі яе ў бядзе і няволі. Элегічны пачатак у творы ўвесь час перабіваецца сатырай, іроніяй і гратэскам. Дзякуючы багатай вобразнасці, уменню аўтара карыстацца алегорыяй і сімваламі «Трэнас» стаў вяршыняй тагачаснай палемічнай прозы.

Актыўна ўдзельнічаў Сматрыцкі ў грамадскім і царкоўным жыцці, займаўся навуковай і педагагічнай дзейнасцю. Так, напрыклад, садзейнічаў стварэнню ў Мінску праваслаўнага брацтва, быў рэктарам брацкай школы ў Кіеве, архіепіскапам Полацкім.

Славу найвыдатнейшага вучонага і педагога Мялецію Сматрыцкаму прынесла «Граматыка славенска, правільней сінтагма», выдадзеная ў 1619 годзе ў Еўі, непадалёку ад Вільні. Гэта быў першы падручнік па царкоўнаславянскай мове, на якім вучыліся больш за 200 гадоў. Гэту граматыку поруч з «Псалтырам рыфматворным» Сімяона Полацкага вялікі рускі вучоны Міхайла Ламаносаў называў «брамай сваёй вучонасці». Змест падручніка складаецца з пяці раздзелаў, прысвечаных вывучэнню паходжання слоў, націску, арфаграфіі, сінтаксісу і вершаскладання. Аўтар першым здолеў ўсталяваць сістэмы склонаў і двух спражэнняў дзеясловаў, а таксама вызначыў (праўда, не дакладна) трыванні дзеясловаў. Акрамя таго, ім былі адзначаны лішнія літары, у якіх славянская пісьменнасць не мела патрэбу. У кнізе прыведзена мноства прыкладаў, што істотна палягчала засваенне граматычных правіл.

«Граматыка» Мялеція Сматрыцкага як найвыдатнейшы ўзор славянскай граматычнай думкі заклала падмурак для развіцця лінгвістычнай навукі на стагоддзі. Так, на яе ўзор ў XVIII – першай палове XIX стагоддзя былі створаны сербская, харвацкая, румынская і балгарская граматыкі.

 

НІА«От талантливого писателя к талантливому читателю»: формирование читательской культуры в системе непрерывного литературного образования«Мы читаем роман, роман читает нас», «Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты», – слышим мы порой вокруг. Говоря о проблемах чтения, зададим вопрос, а кто виноват в нашей нелюбви к чтению? Одни говорят, что это – родители, другие – школа, третьи, чтобы не винить ни первых, ни вторых, обобщают и указывают на общество, списывая всё на социальную неустроенность.

Что ответить всем участникам этой общественной дискуссии? Первые шаги в формировании культуры чтения делает маленький читатель с родителями, в семье. Чтение как необходимый вид учебной деятельности развивается в школе, особенно в начальном звене. В старших классах учащиеся имеют представление об особенностях художественного творчества и считают себя вполне квалифицированными читателями, способными оценить любой поэтический шедевр. Но чтение художественной литературы все равно не становится насущной потребностью у современного школьника. Поэтому в педагогическом университете приходится формировать заново читательскую культуру будущих педагогов, их литературно-творческие и исследовательские умения.

Формирование основных профессиональных компетенций будущих словесников начитается с первого курса. На этом этапе важна предварительная диагностика. Мне всегда интересно, кто пришел на филфак, какой материал мы получаем в работу, каков уровень читательского развития студентов-филологов. Перед изучением дисциплины «Введение в литературоведение» мы проводим с первокурсниками анкету «Читателя-филолога», в которую включены следующие вопросы:

 1. Назовите Вашего любимого поэта.
 2. Назовите Вашего любимого писателя.
 3. Ваш любимый вид искусства.
 4. Есть ли у Вас дома библиотека? Из каких разделов она состоит?
 5. Выписываете ли Вы дома периодику? Какие именно издания?
 6. Ваша любимая книга.
 7. Сколько времени Вы тратите на чтение (в день/в неделю)?
 8. Занимаетесь ли Вы творчеством? Каким видом? Как давно?
 9. Чему посвящаете свободное время?
 10. Назовите книгу (автора), которую Вы сейчас читаете.

 

Результаты диагностики позволяют выстраивать работу по ликвидации литературоведческой безграмотности (через изучение художественных тропов, теории художественного произведения – темы, проблематики, идейного мира, сюжета, композиции и др.). На практических занятиях прорабатываем поэтические размеры, учимся писать отзыв о лирическом стихотворении и пр.

В конце первого семестра студентам предлагается выполнить заключительную контрольную работу, которая включает три вопроса:

первый – теоретический (цель – умение найти необходимые литературоведческие источники, правильно их проанализировать, отсортировать, изложить последовательно материал, продемонстрировав грамотное цитирование научных источников);

второй – практический, демонстрирующий умения студентов анализировать прозаический или стихотворный текст (цель – умение перенести усвоенный теоретический материал в новую ситуацию и применить его при анализе текста);

третий – отзыв о лирическом стихотворении.

Получив литературоведческую базу, студенты применяют ее при анализе художественных произведений в процессе изучения историко-литературных курсов. Эта кропотливая работа часто сочетается с творческими заданиями. Например, прочитайте рассказ (имя автора и заглавие не известны), определите тему, идею, проблематику произведения. Найдите образы-символы в повествовании. Подумайте, какое заглавие мог дать автор этому рассказу. (Объектом анализа был рассказ Л. Улицкой «Капустное чудо».)

Внимательное отношение к слову писателя продолжается при изучении курса детской литературы. В школе очень часто учителя предлагают додумать историю героя. Такую работу по развитию фантазии, творческого воображения проводим и мы. (Вспомним талантливый прием, предложенный Дж. Родари в «Грамматике фантазии», – придумать три концовки к одной из известных сказок.)

Студенты выполняют творческие задания, связанные с переосмыслением, интерпретацией художественных текстов. Например, задание, предложенное для студентов второго курса: сочинение-импровизация «Старая сказка на новый лад».

На предвыпускном и выпускном курсах приобщить будущих учителей к художественному слову и чтению помогают занятия по методике преподавания русской литературы. По учебной программе этой дисциплины предусмотрены два практических занятия, целью которых является изучение культуры чтения как методической проблемы:

 • «Основные этапы литературного развития читателя-школьника»;
 • «Критерии литературного развития читателя-школьника».

 

Ознакомившись с материалами предложенных методических пособий, студенты составляют ассоциограмму к словам «чтение» и «грамотность», создают модель «Идеального читателя».

Ответы студентов направлены на выявление качественных характеристик читающего человека. Приведем некоторые:

Идеальный читатель – это человек,

 • умеющий понимать текст;
 • открытый его эмоциональному воздействию;
 • способный проявить собственную нравственную позицию при восприятии читаемого;
 • свободно владеющий устной и письменной речью.

 

Рейтинг «Пути воспитания читателя» выстраивается студентами-филологами следующим образом:

Воспитание читателя должно осуществляться…

 • в семье;
 • на уроках литературы;
 • самостоятельно;
 • в библиотеках;
 • на уроках других предметов.

 

Моделируются ситуации выбора при разрешении педагогических проблем:

Рекомендации для родителей:

 • Что нужно делать родителям, приобщающим детей к чтению?
 • Что не нужно делать родителям, приобщающим детей к чтению?

 

Особого внимания и терпения при работе с художественными текстами требуется от студентов при составлении конспектов уроков в период проведения практических занятий по методике преподавания русской литературы и педагогической практики. На подготовительном этапе учитель-стажер должен задаваться вопросом: какова главная методическая заповедь при написании конспекта урока?

Ответ однозначен: единство методической и литературоведческой концепций учебных занятий.

Литературоведческая концепция – это определение темы урока, его проблемности, концептуальности в разборе художественного текста. «Что я хочу донести до своих учеников?» – говорит себе будущий словесник. И поиск ответа заставляет отбирать эпизоды для анализа. Идет кропотливая работа над составлением вопросов, над продумыванием «подводок» от учебной ситуации к ситуации. Он должен проиграть все задания, все творческие задумки, чтобы уверенно себя чувствовать на уроке; учесть все виды комментариев, все виды словарной работы. Особой популярностью среди студентов пользуются творческие задания: коллаж «Онегин наших дней», проект «Мой учитель» (подбор цитат из художественных произведений о любимой профессии).

Откройте книгу Дины Рубиной «Больно только когда смеюсь» и прочтите те высказывания, которые предлагает современная писательница о педагогической профессии: «…Если уйдет чародей и останется только рассказчик и учитель, мы очутимся в неинтересной компании» (Набоков). Или еще: «Он во что бы то ни стало должен постоянно держать внимание читателя. Возможно, кто-то назовет это трюкачеством. А кто-то с восхищением будет следить за стремительным сюжетом… Разумеется литературное произведение – это не лекция, а сложная художественная структура. Между прочим, этот поистине лоцманский талант лавирования пригождается в литературе точно так же, как и в жизни». Разве это не об учительском таланте?

А вот еще одна методическая подсказка писателя будущему учителю: «Когда бы и где бы ты ни вышла на публику, ты должна немедленно взять их за шкирку. В первое мгновение. Во второе – будет поздно. А когда они уже твои, ты можешь читать им телефонную книгу или правила противопожарной безопасности».

Очень большие возможности в развитии читательской культуры имеет внеклассная работа по литературе. На филологическом факультете УО МГПУ имени И. П. Шамякина проводится спецкурс «Внеклассная работа по русской литературе», на котором студенты получают практические советы по организации литературного просвещения и воспитанию школьников. Все мероприятия факультета нацелены на просвещение обучающихся, на привитие им любви к чтению, на формирование их литературно-творческих и исследовательских умений. Темы воспитательных мероприятий чаще всего связаны с юбилейными датами («Певучая душа России: литературно-музыкальный конкурс», посвященный 125-летию со дня рождения Сергея Есенина). Но творческий поиск приводит нас к новым авторам и новым произведениям («Стихи в прозе И. С. Тургенева»), к новым формам подачи литературного материала через интеграцию с другими видами искусства («Лирика М. Ю. Лермонтова в кинематографе, музыке, театре»).

Таким образом, учитель, который любит читать и умеет квалифицированно проанализировать текст, формирует не только свою собственную читательскую культуру – он «культивирует» новую образовательную среду, в которой царит книга и ее читатель.

 

М. Г. Лобан,
старший преподаватель кафедры белорусского и русского языкознания
УО «Мозырский государственный
педагогический университет имени И. П. Шамякина»Управление перспективного планирования и образовательных стратегий— разработка приоритетных направлений и научно-методическое сопровождение реализации новых механизмов финансирования системы общего среднего образования.

Сулейманов Вячеслав Заирович
Начальник управления перспективного планирования и образовательных стратегий
 
Сфера деятельности:

— государственное управление в сфере общего среднего образования, теория и практика механизмов финансирования системы общего среднего образования;
— экономика образования, новые подходы к финансированию учреждений общего среднего образования, совершенствование системы оплаты труда педагогических работников.

Сфера научных интересов:

— информационные технологии в образовании, дистанционное обучение, проектирование и развитие информационно-образовательной среды учреждений образования.

email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

тел.: +375 17 200 55 54

Смирнова Екатерина Юрьевна
Заместитель начальника управления перспективного планирования и образовательных стратегий
 
Сфера деятельности:

— разработка и апробация механизмов финансирования системы общего среднего образования.

Сфера научных интересов:

— социальная философия, философия и экономика образования.

email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

тел.: +375 17 306 48 13

Тарасенко Юлия Николаевна
Ведущий экономист управления перспективного планирования и образовательных стратегий
 
email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
тел.: +375 17 229 19 33
 
 

Солодуха Юлия Михайловна
Методист 2 категории управления перспективного планирования и образовательных стратегий
 
Сфера деятельности:

— методическое сопровождение апробации механизмов финансирования системы общего среднего образования.

Сфера научных интересов:

— психология, психологическое консультирование и психологическая помощь, гештальт-терапия.

тел.: +375 17 306 48 13 

 

Поздняков Александр Владимирович
Ведущий экономист управления перспективного планирования и образовательных стратегий
 
Сфера деятельности:

— апробация механизмов финансирования учреждений общего среднего образования.

Сфера научных интересов:

— экономика, экономика образования.

email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

тел.: +375 17 229 19 35

 

Хмыль Ирина Игоревна
Специалист управления перспективного планирования и образовательных стратегий

Сфера деятельности:
— научно-методическое сопровождение пилотного проекта по апробации нормативного финансирования учреждений общего среднего и дошкольного образования;
— подготовка информационных и аналитических материалов, связанных с различными аспектами финансирования в сфере образования.
 
email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
тел.: +375 17 229 19 35


Анонс студзеньскага нумара часопіса «Выхаванне і дадатковая адукацыя»Часопіс «Выхаванне і дадатковая адукацыя» пачынае новы год тэматычным нумарам, прысвечаным роднай мове і роднай кнізе. Такая тэма невыпадковая – сёлета святкуецца 500-годдзе беларускай друкаванай кнігі. На старонках выдання чытачы знойдуць нестандартныя аўтарскія распрацоўкі выхаваўчых мерапрыемстваў да юбілею беларускага кнігадрукавання і Міжнароднага дня роднай мовы, які адзначаецца ў свеце 21 лютага. Акрамя таго, на працягу ўсяго года ў рубрыцы «500-годдзе беларускага кнігадрукавання» будуць выходзіць матэрыялы па азначанай тэме. Яны дапамогуць педагогам пашырыць уласны кругагляд і правесці са сваімі выхаванцамі цікавыя пазнавальныя заняткі, якія стануць штуршком да спасціжэння цудоўнага свету беларускай кнігі.

Арганізатары актыўнага дзіцячага адпачынку атрымаюць цудоўную распрацоўку зімовага спартыўнага свята «Веселый биатлон», якая дазволіць правесці са школьнікамі незабыўнае мерапрыемства на свежым паветры.

 

НІА