Новости образования


ПАЭТЫЧНАЯ СТАРОНКА «Свяці, кахання чыстая зара!»Паважаныя сябры!

Нацыянальны адукацыйны партал распачынае новую рубрыку – «Паэтычная старонка». Запрашаем вас у свет беларускага слова, свет мілагучнасці і прыгажосці, свет шматколерных пачуццяў і адмысловых думак. Запрашаем прыгадаць даўно вядомыя імёны ды радкі і пазнаёміцца з новымі. І будзе цудоўна, калі пасля захочацца ўзяць з кніжнай паліцы томік ці знайсці ў інтэрнэт-бібліятэцы нізку вершаў ды застацца сам-насам з красой і сілай паэтычнага слова або прачытаць уголас для родных і сяброў хвалюючыя радкі.

Першы выпуск «Паэтычнай старонкі» выходзіць у свет напярэдадні свята закаханых – Дня святога Валянціна. Ён і Яна. Каханне… Лепшую тэму і прыдумаць цяжка, бо «пачынаецца ўсё з любві».

***

Максім Багдановіч

Учора шчасце толькі глянула нясмела, –
I развеяліся хмары змрочных дум.
Сэрца чулае і млела, і балела,
Радасць душу мне шчаміла, быццам сум.
Усё жыццё цяпер, як лёгкая завея.
Кнігу разгарнуў – а не магу чытаць.
Як зрабілася, што пакахаў цябе я, –
Хіба знаю я? Ды і нашто мне знаць?

***

Канстанцыя Буйло

«Ты думаў пра мяне»

Ты думаў пра мяне,
я ведаю –
бо ўночы
Я не магла стуліць ні на хвіліну вочы.
І думка горача мне душу хвалявала.
Ты думаў пра мяне,
я ведаю –
у словы
Жар пылкіх дум тваіх быў выліцца гатовы,
Яны гучалі тут, так шчыра, так глыбока,
Мне пець хацелася – і плакаць, лёгка, лёгка…
Ты думаў пра мяне,
я ведаю, –
і думы
Азваліся ва мне якімсьці светлым сумам.
Пяшчотай мяккаю яны абнялі сэрца,
І ты, ты адчуваў – чаму яно так б’ецца.
Ты думаў пра мяне,
я ведаю,
не стала
Тугі ў грудзях. Душа ад шчасця замірала…
Ты быў са мной! Пры мне!
Пры мне – а не далёка…
Мне пець хацелася – і плакаць… Лёгка, лёгка…

***

Анатоль Вярцінскі

Мужчына. Жанчына. Чаканне.
Шуканне. Блуканне. Час.
Жанчына. Мужчына. Спатканне.
Вітанне. Пытанне. Адказ.
Мужчына. Жанчына. Дыханне.
Сэрцабіццё. Забыццё.
Жанчына. Мужчына. Каханне.
Мужчына. Жанчына. Жыццё.

***

Уладзімір Караткевіч

«Ты і я»

Ты і я: пралеска ў снах бурану,
Дрэўца вішні ў ярасным агні,
Кропля на спіне Левіафана,
Радуга на крылах навальніц.

Пад дзевятым валам ветразь ніцы,
Верас, што агнём абняў пярун,
Павуцінка ў пекле навальніцы, –
Адкажы на вуха ўладару,

Як мне здужаць ураган і вецер,
Вечны мой, зацяты, страшны бой?
Як мне, моцнаму, пражыць на свеце
Без цябе, танюткай і слабой?

 ***

Раіса Баравікова

Чаму? Навошта? – што ні дзень
з пытання.
Вышукваеш нуды маёй прычыны,
а я заўсёды думала, мужчыны
ніколі не ўдаюцца ў сэнс кахання.

Як часам незаўважна ўскрыліць мара,
надзея ўспыхне з аднае усмешкі,
хто знае, на якіх кастрах згараем,
раздзьмухваем якія галавешкі?..

Дзеля чаго? Спрадвечная пакута.
Чакаем ночы, каб не спаць да дня.
Адзін гаворыць – мёд,
другі – атрута,
і кожны выпіць хоча ўсё да дна.

 ***

Анатоль Грачанікаў

Свяці, кахання чыстая зара!
Свяці – пачуццяў сэрцаў не азмрочвай –
Над доляй плугара і песняра
I над высокай доляю жаночай.
Усіх людзей пара табе, пара
З’яднаць чароўнай сілаю прарочай.
Бо, сапраўды, на свеце без кахання
Жыцця няма – ёсць толькі існаванне.

Вядучая «Паэтычнай старонкі»
Інга Пінголь,
метадыст І катэгорыі

ўпраўлення дыстанцыйных адукацыйных паслуг НІАГісторыя навукі ў асобах. Мялецій СматрыцкіМялецій Сматрыцкі – вучоны, філосаф, пісьменнік, святар – быў адным з найбуйнейшых інтэлектуалаў свайго часу.

Нарадзіўся Мялецій (свецкае імя Максім) Сматрыцкі каля 1577 года ў мястэчку Смотрыч на Падоллі (цяпер пасёлак гарадскога тыпу ў Дунаявецкім раёне Хмяльніцкай вобласці ва Украіне) у сям’і вядомага тагачаснага пісьменніка Герасіма Сматрыцкага, рэктара Астрожскай акадэміі і паплечніка Івана Фёдарава. А закончыў ён свой зямны шлях 27 снежня 1633 года ў Кіеве.

Навучаўся Мялецій у Астрожскай і Віленскай езуіцкай акадэміях, затым працягваў адукацыю, наведваючы лекцыі ў вядомых еўрапейскіх універсітэтах, у прыватнасці ў Вітэнбергу. Тут ён пазнаёміўся са здабыткамі навукі і культуры Антычнасці і Адраджэння, філасофіяй і сістэмай адукацыі розных краін. Сматрыцкі ведаў шмат моў, у тым ліку старажытныя біблейскія, і быў адным з найбольш адукаваных людзей.

Мялецій Сматрыцкі з’яўляецца яркім прадстаўніком старабеларускай палемічнай літаратуры (палемічная літаратура – творы публіцыстычнага кшталту, напісаныя ў канцы XVI – першай палове XVII стагоддзяў, у якіх адлюстравана вострая барацьба паміж прадстаўнікамі каталіцызму, уніяцтва і праваслаўя). Самы знакаміты яго твор – «Трэнас, альбо Плач святой усходняй царквы», напісаны на польскай мове пад псеўданімам Тэафіла Арталога і выдадзены ў Вільні ў 1610 годзе. У ім пісьменнік увасобіў праваслаўную царкву ў вобразе маці, якая аплаквае сваіх няверных сыноў, што кінулі яе ў бядзе і няволі. Элегічны пачатак у творы ўвесь час перабіваецца сатырай, іроніяй і гратэскам. Дзякуючы багатай вобразнасці, уменню аўтара карыстацца алегорыяй і сімваламі «Трэнас» стаў вяршыняй тагачаснай палемічнай прозы.

Актыўна ўдзельнічаў Сматрыцкі ў грамадскім і царкоўным жыцці, займаўся навуковай і педагагічнай дзейнасцю. Так, напрыклад, садзейнічаў стварэнню ў Мінску праваслаўнага брацтва, быў рэктарам брацкай школы ў Кіеве, архіепіскапам Полацкім.

Славу найвыдатнейшага вучонага і педагога Мялецію Сматрыцкаму прынесла «Граматыка славенска, правільней сінтагма», выдадзеная ў 1619 годзе ў Еўі, непадалёку ад Вільні. Гэта быў першы падручнік па царкоўнаславянскай мове, на якім вучыліся больш за 200 гадоў. Гэту граматыку поруч з «Псалтырам рыфматворным» Сімяона Полацкага вялікі рускі вучоны Міхайла Ламаносаў называў «брамай сваёй вучонасці». Змест падручніка складаецца з пяці раздзелаў, прысвечаных вывучэнню паходжання слоў, націску, арфаграфіі, сінтаксісу і вершаскладання. Аўтар першым здолеў ўсталяваць сістэмы склонаў і двух спражэнняў дзеясловаў, а таксама вызначыў (праўда, не дакладна) трыванні дзеясловаў. Акрамя таго, ім былі адзначаны лішнія літары, у якіх славянская пісьменнасць не мела патрэбу. У кнізе прыведзена мноства прыкладаў, што істотна палягчала засваенне граматычных правіл.

«Граматыка» Мялеція Сматрыцкага як найвыдатнейшы ўзор славянскай граматычнай думкі заклала падмурак для развіцця лінгвістычнай навукі на стагоддзі. Так, на яе ўзор ў XVIII – першай палове XIX стагоддзя былі створаны сербская, харвацкая, румынская і балгарская граматыкі.

 

НІАКлассика, написанная вместе с детьмиПоэтический космос – явление особое и во многом герметичное. Однако есть поэты, с которыми мы открываем для себя окружающий мир, сопереживаем Мишке с оторванной лапой или Тане, уронившей мячик. Мы учимся разговаривать, повторяя поэтические строчки и не задумываясь над их авторством, а затем вспоминаем пройденное уже вместе со своими детьми, опять не задумываясь, что детская поэзия – это дар избранных.

Интересно, что бы было, если собрать все книжки и книжечки со стихотворениями Агнии Львовны Барто (1906–1981, настоящее имя Гетель Лейбовна Волова)? Ведь это и есть тот редкий и удивительный случай по-настоящему талантливого детского автора, когда его творчество соизмеряется не толстыми томами собраний сочинений (хотя у Барто оно включает целых три тома, что для детского поэта не так уж и мало), а именно книжками и книжечками, измятыми детскими руками, разрисованными, бережно подклеенными скотчем и полосками бумаги, но неизменно передающимися в семье из поколения в поколение. Со стихами А. Барто можно и нужно взрослеть. Р. Гамзатов во вступительном слове к сборнику «Агния Барто. Стихи детям» писал: «Она всегда идет навстречу одному поколению и провожает другое. Ее стихи нашли приют во всем мире. Читают их почти на ста языках. Тираж ее книг больше, чем все население некоторых континентов».

Агния Барто прожила долгую и насыщенную жизнь, в которой были свои радости и утраты. Она родилась в обеспеченной семье ветеринарного врача, привившего ей любовь к литературе. Девочка, которой родители прочили судьбу балерины, довольно рано начала писать стихотворные строчки, мечтая, как и многие ее сверстницы, о славе Анны Ахматовой. Отметим, что читатели ее первой книжки, вышедшей в 1925 году, были всего на несколько лет моложе автора.

В Великую Отечественную войну А. Барто стояла у токарного станка, помогая своей стране на одном из военных заводов Свердловска. Она много выступала по радио, писала военные стихи, статьи, очерки. В 1942 году была корреспондентом «Комсомольской правды» на Западном фронте. Премию, полученную во время войны, поэтесса отдала на строительство танка.

В послевоенные годы Агния Львовна организовала движение по поиску разлученных во время войны семей. Она предложила разыскивать потерявшихся родителей по детским воспоминаниям. Начиная с 1965 года, на протяжении девяти лет миллионы людей слушали ее выступления на радио «Маяк». Именно через программу «Найти человека» удалось соединить 927 разлученных семейств. Первая книга прозы Барто так и называлась – «Найти человека».

Критик А. Генис находит свою формулу литературной классики для детей: это те произведения, которые написаны не для детей, а вместе с ними. Собственно, здесь приоткрывается секрет Агнии Барто. Как и К. Чуковский, она многому научилась именно у маленьких читателей, называя себя в шутку «переводчиком с детского». Поэтесса часами просиживала на детских площадках, старалась проникнуть в школьные классы, чтобы послушать живую детскую речь.

Будучи прирожденным педагогом, А. Барто выстраивает особое коммуникативное пространство, где дидактизм реализуется через драматургию конкретного произведения, жизненной зарисовки. У юного читателя возникает ощущение полноценной жизненной правды происходящего, где герои и ситуации узнаваемы. При этом автор разговаривает с детьми простым бытовым языком – но в рифму, и так, как будто она – их ровесница.

Отдельно следует сказать о чувстве юмора А. Барто, которая любила розыгрыши, была душой любой компании. Она близка и понятна своим читателям, поскольку шутит не для детей, а вместе с ними. Р. Гамзатов писал: «Многогранный талант. Он каждый раз проявляется по-разному. Детские стихи Барто пользуются вниманием взрослых, потому что они являются предметом большой поэзии. В них гармонирует юмор и лирика, грусть и радость, она пишет легко и серьезно. А главное, не повторяет себя и других».

Стихотворения о школе

Первый урок

Я на уроке в первый раз.
Теперь я ученица.
Вошла учительница в класс, –
Вставать или садиться?

Как надо парту открывать,
Не знала я сначала,
И я не знала, как вставать,
Чтоб парта не стучала.

Мне говорят – иди к доске, –
Я руку поднимаю.
А как перо держать в руке,
Совсем не понимаю.

Как много школьников у нас!
У нас четыре Аси,
Четыре Васи, пять Марусь
И два Петровых в классе.

Я на уроке в первый раз,
Теперь я ученица.
На парте правильно сижу,
Хотя мне не сидится.

В школу

Почему сегодня Петя
Просыпался десять раз?
Потому что он сегодня
Поступает в первый класс.

Он теперь не просто мальчик,
А теперь он новичок.
У него на новой куртке
Отложной воротничок.

Он проснулся ночью темной,
Было только три часа.
Он ужасно испугался,
Что урок уж начался.

Он оделся в две минуты,
Со стола схватил пенал.
Папа бросился вдогонку,
У дверей его догнал.

За стеной соседи встали,
Электричество зажгли,
За стеной соседи встали,
А потом опять легли.

Разбудил он всю квартиру,
До утра заснуть не мог.
Даже бабушке приснилось,
Что твердит она урок.

Даже дедушке приснилось,
Что стоит он у доски
И не может он на карте
Отыскать Москвы-реки.

Почему сегодня Петя
Просыпался десять раз?
Потому что он сегодня
Поступает в первый класс.

Звонки

Я Володины отметки
Узнаю без дневника.
Если брат приходит с тройкой
Раздается три звонка.

Если вдруг у нас в квартире
Начинается трезвон –
Значит, пять или четыре
Получил сегодня он.

Если он приходит с двойкой –
Слышу я издалека:
Раздается два коротких,
Нерешительных звонка.

Ну, а если единица –
Он тихонько в дверь стучится.

В. А. Капцев,
кандидат филологических наук, доцент
(управление дистанционных образовательных услуг Образовательного центра НИО)Сборник технологических карт блюд и изделий для детей раннего и дошкольного возрастаСкачать сборникАннотированный каталог электронных образовательных ресурсов по учебному предмету «Биология» 

Название ресурса Аннотация
Журнал “Біялогія і хімія” Научно-методический журнал оказывает информационную и научно-методическую поддержку учителям биологии, экологии и химии. Тематика публикаций – различные вопросы и аспекты преподавания этих учебных предметов в учреждениях образования Республики Беларусь.
Государственный Дарвиновский музей Уникальные «Обучающие гиды-путеводители» дают посетителям возможность самостоятельно изучить любой раздел экспозиции. В музее работают световидеомузыкальная экспозиция «Живая планета», мультимедийный центр «Эко-Москва», кинолекторий, 3D-кинотеатр, цифровой планетарий.
Всероссийская олимпиада школьников по биологии Сайт Всероссийская олимпиада школьников по биологии содержит информацию о истории и проведении олимпиады, задания и решения олимпиад за 5 лет с 2010 по 2014 гг.
Мир животных: электронные версии книг Сайт содержит электронные версии книг о животных (животные моря и океана/дельфины; животные моря и океана/киты; животные моря и океана/моржи; мир животных; редкие и исчезающие животные).
Каталог образовательных ресурсов сети Интернет Электронная версия каталога "Образовательные ресурсы сети Интернет для основного общего и среднего (полного) общего образования" создана на основе печатной версии.
Издательский дом «Первое сентября» Издательский дом «Первое сентября» включает в себя 24 предметно-методических журнала для учреждений образования и интернет-портал. На портале, организованном в формате форума, можно ознакомится с различными материалами: Педагогический университет (Курсы повышения квалификации для работников образования), Открытый урок (Учительский фестиваль педагогических идей), Портфолио ученика (Фестиваль исследовательских и творческих работ, учащихся), Учительская книга (Ярмарка литературы для учителя, встречи с авторами и издателями) и др.